Zapytanie ofertowe nr 1/2024/RPOZ „Rekonstrukcja i odnowienie zabytkowego muru ogrodzeniowego oraz remont istniejących bram murowanych przy kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Skale”.

Skała, dn. 8 lipca 2024 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2024/RPOZ

„Rekonstrukcja i odnowienie zabytkowego muru ogrodzeniowego oraz remont istniejących bram murowanych przy kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Skale”.

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja w Skale, ul. Kościelna 2, 32-043 Skała zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania zadania pn. „Rekonstrukcja i odnowienie zabytkowego muru ogrodzeniowego oraz remont istniejących bram murowanych przy kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Skale”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu kamiennego muru ogrodzeniowego wokół kościoła oraz remontu dwóch murowanych bram wejściowych.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków, Wstępna Promesa nr RPOZ/2022/6536/PolskiLad.

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego zostały zawarte w treści zapytania ofertowego oraz załącznikach do niniejszego zapytania.

Zapytanie ofertowe_Skała Mur

Załacznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Wykaz wykonanych robót

Załącznik nr 3 Wykaz osób

Załącznik nr 4 Oświadczenie o wykluczeniu art. 7 ust.1

Załącznik nr 5 Dokumentacja projektowa

Załacznik nr 6 Projekt umowy

Załącznik nr 7 Przedmiar robót